//
Uncategorized

Què diu Sindicatura de Comptes sobre la UAB? La lletra petita (I)

Fa un temps van difondre el resum de premsa de la Sindicatura de Comptes sobre la UAB. Tot i les greus conclusions de l’estudi calia fer una lectura pausada de l’informe sencer.excelencia_0

Informes Sindicatura de Comptes

UPC
http://www16.gencat.net/web_Sindicatura/pdfs/10_08_ca.pdf

UB
http://www16.gencat.net/web_Sindicatura/pdfs/08_08_ca.pdf
UAB
http://www16.gencat.net/web_Sindicatura/pdfs/21_08_ca.pdf
Agregat universitats públiques catalanes
http://www16.gencat.net/web_Sindicatura/pdfs/09_07_ca.pdf

A continuació exposem breument els descobriments. Ben segur l’Equip de Govern de la UAB tindra feina el proper Claustre – el primer desde la tardor de 2007- per tal de donar respostes tant a la CGT – que ja ha fet una carta oberta a la rectora- com a Coordinadora d’Assemblees de Facultat -que ostenta 64 claustrals (d’un total de 82)-.

Tot i que la Sindicatura documenta nombroses irreguralitats com p.e. operacions de crèdit no autoritzades, no detallar els romanents, entre d’altres, les empreses que han fet les auditories internes de la UAB sempre han fet un informe favorable Gassó Auditores S.L (periode 2004) i BDO Audiberia Auditores SL (períodes 2005 i 2006).

De les 19 recomanacions que va fer la sindicatura el 2006 sobre l’exercici del 2003, dues han estat satisfetes, una parcialment i una altre (l’el·laboració de la relació de llocs de treball, la RLT) obertament insatisfactòria.  De la resta res de res. Cal esmentar que es tracta de recomanacions de l’alçada “El registre comptable i la classificació de les diferents despeses de la UAB s’han d’ajustar a la normativa establerta per la Direcció General de Pressupostos, aplicable a la Universitat”, poca broma. (es poden veure resumides en un quadre a les pp. 89-90)

Les al·legacions que la UAB ha fet al present informe no han alterat la opinió de la Sindicatura de Comptes. A tall d’exemple citem una de les recomanacions i la resposta que dòna la UAB:

“Observació 5:
Diversos professors de la UAB exerceixen càrrecs de direcció en entitats públiques de recerca i ocupen llocs de dedicació a temps complet a la Universitat. A més, no s’han tramitat les sol·licituds de compatibilitat. Aquests fets podrien vulnerar el que estableix l’article 4.2 de la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.

La UAB disposa d’una relació de càrrecs i encàrrecs que, incorporats al seu capítol 1, serveix per completar les retribucions del personal acadèmic durant el temps d’exercici de les funcions de gestió encomanades. Tanmateix, s’apliquen les previsions de l’article 83 de la LOU, mitjançant els corresponents convenis. També s’apliquen les compatibilitats que corresponguin amb les reduccions, si s’escauen, de les dedicacions corresponents.” (p.109)

Assumptes molt interessants (cites textuals):

 • “En l’anàlisi efectuada s’ha detectat que set professors de la UAB ocupen càrrecs de direcció en altres entitats de caràcter públic relacionades amb la docència o amb la recerca. L’article 4.2 de la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, estableix que als catedràtics d’universitat, als professors titulars d’universitat i als catedràtics d’escola universitària se’ls podrà autoritzar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de caràcter exclusivament investigador en centres públics de recerca, dins l’àrea d’especialitat del seu departament i sempre que els dos llocs estiguin reglamentàriament autoritzats com de prestació a temps parcial” (p.39)

Què vol dir això? Que hi ha set professors que cobren per dedicació a temps complert a la universitat pública tot i que després són càrrecs de direcció d’altre entitats.

 • Entre els proveïdors que presten serveis de manteniment hi ha dos proveïdors en els quals la facturació a la UAB, per import aproximat d’1,80 M€ anuals, representa la totalitat de la seva xifra de negoci. Aquesta situació ja es produïa en l’exercici 2003.(p.43)
 • La UAB transfereix 8.277.353 euros “a famílies i institucions sense finalitat de lucre”. Els comentaris que fa la Sindicatura:

“La despesa més significativa de les transferències corrents a famílies i institucions sense finalitat de lucre correspon a la de becaris que col·laboren amb departaments de la Universitat i amb diferents activitats i convenis (5,15 M€ el 2004; 5,67 M€ el 2005 i 6,51 M€ el 2006). El sistema comptable i administratiu de la UAB no permet l’obtenció d’un detall d’aquesta despesa individualitzada per persones, per la qual cosa no s’ha pogut fer una anàlisi completa d’aquest capítol.
També són importants les transferències a entitats vinculades (1,37 M€ el 2004; 1,21 M€ el 2005 i 1,24 M€ el 2006). S’ha observat que les transferències a algunes entitats vinculades no s’ajusten al que estableixen els convenis signats entre l’entitat i la UAB. La majoria d’aquests convenis són antics i no han estat actualitzats.” (p.44)

 • Contractació administrativa (contractes amb la UAB per a prestació de serveis) (p.87 i ss.)
 1. Dos contractes d’un import total de 0,52 M€ van ser tramitats per procediment negociat sense publicitat […].
 2. En general, les valoracions de les ofertes no estan suficientment motivades, especialment quan es tracta de criteris subjectius, com propostes de millora presentades, valoració d’equips, valoració d’empreses a subcontractar, garanties, servei de manteniment, servei d’instal·lació. En els plecs de clàusules es recullen els criteris i la valoració que se’ls assigna, però no la forma de ponderació ni els subcriteris emprats en determinats casos.
 3. En els contractes de subministrament hi ha un alt percentatge d’expedients tramitats per procediment negociat sense publicitat (96,3%). En cap dels vint-i-quatre expedients analitzats adjudicats per aquest procediment es justifica suficientment que el bé subministrat sigui l’únic que pot satisfer les necessitats de la Universitat.
 4. En tretze expedients de subministraments d’un import total de 4,67 M€ tramitats pel procediment negociat sense publicitat, no queda suficientment justificada l’exclusivitat
 5. En quatre contractes de subministrament d’un import total de 3,19 M€ tramitats pel procediment negociat sense publicitat el pagament es va fer amb anterioritat a l’entrada en funcionament de l’aparell subministrat (en tres dels casos amb més de deu mesos d’antelació)
 6. En dos contractes de serveis d’un total de 0,48 M€ s’inclou com a criteri d’adjudicació, entre altres, el de l’experiència contrastada en execució de portals d’internet. Aquest criteri es valora amb 6 punts sobre un total de 26 possibles. En un dels expedients, a més, l’experiència resulta determinant per a l’adjudicació, ja que s’utilitza també per valorar altres criteris com l’adequació de la proposta, el grau de comprensió de l’entorn de la UAB o l’equip de treball. L’experiència és un criteri de capacitat tècnica, però no un criteri vàlid d’adjudicació. En aquest sentit s’han pronunciat el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, el Tribunal Suprem i les juntes consultives de contractació administrativa tant de l’Estat com de la Generalitat.
 7. La Unitat de Contractació no disposa dels mitjans adequats per fer el seguiment econòmic dels contractes. Aquest seguiment tampoc no és possible fer-lo des de Gestió  Econòmica.
 8. La Unitat de Contractació no disposa dels mitjans adequats per poder fer un seguiment del compliment dels terminis establerts en els contractes i un control de les actes de recepció.”

Davant d’aquest panorama, la Sindicatura fa una recomanació (la nº5, p.110) que la UAB respòn amb “La UAB està duent a terme diverses actuacions per enfortir aquest àmbit i sobretot preparar-lo per assumir la nova realitat complexa que suposa la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic […]” i continua explicant el futur i els desitjos sense aportar més aclariment sobre la gravetat d’aquestes irreguralitats.

 • Contractació personal per a projectes de recerca:

“S’han revisat set expedients d’altes de personal contractat amb càrrec a projectes de recerca seleccionats aleatòriament entre els 80 expedients de persones incorporades a la UAB amb contractes del tipus indicat en l’exercici 2006 i que no havien tingut relacions laborals anteriors amb la Universitat. En tots els expedients s’ha comprovat l’existència de la convocatòria i de la resolució signada pel responsable, però no s’ha pogut comprovar el desenvolupament del procés de selecció”.  (p.46)

 • Transferències de capital

“En el període 2004-2006 la UAB ha fet aportacions a la Fundació Germans Trias i Pujol per import total d’1,21 M€ per al finançament de la remodelació de l’edifici de la Unitat Docent de l’hospital del mateix nom. D’aquest total, 0,82 M€ han estat aportacions extraordinàries per cobrir el sobrecost respecte de la previsió inicial. Aquest sobrecost ha estat del 42,67%.” (p.47)

 • Sobre el Grup UAB (no fiscalitzat per la Sindicatura):

Instituto Universitario de Posgrado, S.A.

“Instituto Universitario de Posgrado, SA es va constituir el desembre de 2001 i el seu objecte social és l’ensenyament fora d’establiments permanents i consisteix, principalment, en la creació i impartició de màsters de postgrau en línia. A més de la UAB en la societat hi participen Santillana Formación, SL (52%), la Universitat Carlos III de Madrid (16%) i la Universitat d’Alacant (16%). La societat ha generat pèrdues des de la seva creació i presenta una situació financera delicada (fons propis per sota de la meitat del capital social i fons de maniobra negatiu). L’import acumulat invertit per la UAB fins a 31 de desembre de 2006 era de 800.800 € i el valor de la participació en aquesta data, que coincideix amb el valor registrat com a Immobilitzat financer, era de 56.640 €.” (p. 80)

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)

“La FUAB es va constituir el 24 de febrer de 1998 i té per objecte la col·laboració amb la UAB en el foment i realització d’activitats docents, de recerca i de prestació de tots aquells serveis vinculats a l’activitat universitària. Per al compliment del seu objecte, la Fundació pot participar directament o indirectament en altres entitats i acordar-ne la creació, fins i tot sense finalitat de lucre, i decidir sobre el seu objecte i finalitats, que han de ser anàlegs als de la Fundació. […]

Tot i que la FUAB no ha estat fiscalitzada, en el procés de fiscalització de les despeses de la UAB s’ha observat que l’any 2004 es va acomiadar un directiu de la FUAB, el qual tenia un contracte d’alta direcció regit pel Reial decret 1382/1985 i se li va abonar una indemnització de 104 dies per any treballat en lloc dels 7 dies que li corresponien segons el contracte. L’import d’aquesta indemnització va ser de 129.691,39 €. Aquest treballador tenia reserva de lloc de treball a la UAB, on va reingressar el mateix dia del seu cessament a la FUAB. (p.81)”

 • Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL

Aquesta Societat es va constituir a Barcelona el 1999. La UAB hi participa en el 100% del capital a través de la FUAB,  que n’és l’única accionista.” (p.83)

Algú sap quan costa estudiar idiomes en aquesta entitat? Podeu donar un cop d’ull aqui: curs per al Firs Certificate Anglès: 50h, 690€.  Altres preus públics interessants per comparar: Escola Oficial d’Idiomes:

Taxes

Les taxes d’inscripció són les que estableix la llei de pressupostos vigent (actualització del títol V de la Llei 15/1997 – DOGC núm. 4541, de 31 de desembre de 2005)

Taxa ordinària Família nombrosa
(categoria general)
Família nombrosa
(categoria especial)
Matrícula oficial 150,60 € 75,30 € matrícula gratuïta
Matrícula lliure 55,90 € 27,95 €
 • Plaça Cívica, SA

“Plaça Cívica, SA va ser constituïda el 1995. La participació de la UAB a través de la FUAB és d’un 77,07%; un 11,65% pertany a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’altre 11,28% pertany a la Diputació de Barcelona. L’objecte social de la societat és la promoció, construcció i explotació de zones i edificis comercials i de serveis en el campus de la UAB en terrenys de la Universitat amb una concessió de cinquanta anys, que finalitza l’any 2045” (p.83)

Dades interessants de la UAB:

Estudiants

– En el periode analitzat (2004-2007) la UAB perd estudiants (un 4.65%), especialment les facultats de Ciències Polítiques i Sociologia, Dret, Fª i Lletres i l’Escola Universitària d’Enginyeria Informàtica de Sabadell (han perdut més d’un 10% d’estudiants).

-Pèrdua d’estudiants a temps complert: “La disminució del nombre d’estudiants a temps complert en el conjunt del periode considerat ha estat del 10.15%, molt superior a la disminució del nombre d’estudiants matriculats” (p.12)

-” Per al curs 2006-2007 la taxa de rendiment (crèdits superats / crèdits matriculats) ha estat d’un 70,37% en la UAB i d’un 69,30% en el conjunt del sistema universitari públic de Catalunya;”

“La taxa d’èxit (crèdits superats / crèdits presentats) ha estat d’un 88% en la UAB i d’un 85% en el conjunt del sistema universitari públic de Catalunya”

– “El percentatge de crèdits no presentats ha estat d’un 20,13% en la UAB i d’un 18,03% en el conjunt del sistema universitari públic de Catalunya.”

Amb la qual cosa, fa pensar que tot i ser un estudiantat assembleari, compromés i combatiu, també és un bon estudiantat pel que fa al seu rendiment. Tot i que cada cop hi ha menys estudiants a temps complert…

Plantilla

Evolució de la plantilla per categoria i àrea de coneixement. A les pp. 37 i 38, evolució de la despesa per tipus de personal.

plantillauab1plantillauab2

ESFERA UAB

El informe de la Sindicatura de Comptes no fiscalitza l’activitat de les empreses participades per la UAB mitjantçant l’experiment “Esfera UAB”  ni tampoc el Grup UAB. A continuació els quadres de participació:

esferauabesferauab2

I també en formen part un conjunt variopint de fundacions privades i consorcis de tota mena que es poden consultar a la pàgina 20, a destacar p.e.,  el Portal Universia S.A. o Fundació Privada d’Economia Analítica.

Debats

One thought on “Què diu Sindicatura de Comptes sobre la UAB? La lletra petita (I)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

RSS Uni Riot (Itàlia)

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Frente Estudiantil Revolucionario (Argentina)

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

BOLONYA PER A BATXILLERS

 • 156.319 visites
Març 2009
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Introdueix la teva adreça per rebre els nous posts per mail.

Uneix altres 12 subscriptors
A %d bloguers els agrada això: