//

sindicatura de comptes

This tag is associated with 4 posts

Què diu la Sindicatura de Comptes sobre la UAB? La lletra petita (III)

Desprès de veure en detall diversos aspectes, cal fer-se un conjunt de preguntes rellevants sobre aquest informe que fiscalitza a la UAB pel periode 2004, 2005 i 2006.

fuab

Perquè no fiscalitza la totalitat de l’Esfera de la UAB, tot i haver detectat involuntàriament irreguralitats greus?

“Tot i que la FUAB no ha estat fiscalitzada, en el procés de fiscalització de les despeses de la UAB s’ha observat que l’any 2004 es va acomiadar un directiu de la FUAB, el qual tenia un contracte d’alta direcció regit pel Reial decret 1382/1985 i se li va abonar una indemnització de 104 dies per any treballat en lloc dels 7 dies que li corresponien segons el contracte. L’import d’aquesta indemnització va ser de 129.691,39 €. Aquest treballador tenia reserva de lloc de treball a la UAB, on va reingressar el mateix dia del seu cessament a la FUAB.” (p.82)

Art. 23.apartat a) Llei 6/1984 de Creació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Article 23
Per als Síndics regeixen les causes d’abstenció i de recusació següents:
a) Tenir interès personal en l’assumpte o en l’empresa o l’ens interessats, o tenir qüestió litigiosa pendent o relació de servei amb algun interessat.
b) Tenir parentiu de consanguineïtat fins al quart grau o d’afinitat fins al segon grau amb qualsevol dels comptedonants o administradors dels ens indicats en l’article 5.
c) Tenir amistat íntima o bé enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l’apartat anterior.

Article 5
Als efectes d’aquesta Llei, componen el sector públic de Catalunya:
a) La Generalitat i els seus organismes autònoms.
b) Les corporacions locals i els seus organismes autònoms.
c) Les empreses públiques i les empreses vinculades, sigui quina en sigui la forma jurídica.

Membres del Ple de la Sindicatura de Comptes Un d’ells, Sr. Enric Genescà i Garrigosa, va prendre possesió del càrrec genescael 26 de febrer de 2004. La seva candidatura va estar recolçada per PSC i CiU:

“El Parlament elegirá a cinco de los siete síndicos. Cuatro acababan mandato y uno -Jordi Petit- falleció el año pasado. Los nuevos serán Agustí Colom, avalado por ICV; Alexandre Pedrós, por el PP; Joan Colom, por el PSC; Alfons Ortuño, por CiU, y Enric Genescà, consensuado por socialistas y convergentes.”

Font: e-Barcelona.org 17/02/2004

El pleno de la Sindicatura también acordó por unanimidad designar miembros de la Comisión de Gobierno a Montserrat de Vehí, propuesta por la Administración pública catalana, Alfons Ortuño, a propuesta de CiU; Enric Genescà, por un pacto entre CiU y PSC; Alexadre Pedrós, por el PP, y Jacint Ros Hombravella, por ERC, informa Europa Press.”

Font: El Mundo. 17/03/2004

Segons el Directori de la UAB, el senyor Enric Genescà és actualment  “Catedràtico Universidad Numerario a la UAB”. Com consta al CV de la pròpia sindicatura, va ser Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UAB, així com Vicerector d’Economia de la mateixa casa.

I com a professor de la UAB , va rebre un complement salarial per mèrits de gestió  per a l’exercici del 2005.segons l’Acord 12/2007, de 20 de juny, pel qual s’aprova la proposta d’assignació dels complements addicionals per mèrits de gestió del professorat de la UAB corresponent a la convocatòria de 2005 i de 2006″  (Butlletí Oficial de la UAB, nº42, 2007, p.59)

I és professor del Doctorat en Creació, Estratègia i Direcció d’Empreses, impartit per al curs 2008/09 a la Facultat d’Econòmiques, concretament de la matèria:”Estratègia i Organització”.

Segons aquest altre CV normalitzat (data 2003) (cites textuals):

Què diu la Sindicatura de Comptes sobre la UAB? La lletra petita (II)

antiguoestudianteespanoli1

Per què Sindicatura de Comptes considera que els compromisos de finançament per a les universitats publicats per la Generalitat eren de “dubtós cobrament”?

[Imatge: Tuno. Vell model d’excell·lència acadèmica al servei de la societat. Dedicació a temps complet, senyorito i amb perfecte domini de les habilitats que requereix el mercat de treball. Font. Museo Internacional del Estudiante]

És a dir, la vella història ja explicada en anteriors ocasions sobre la promesa de diners als campus universitaris públics i desprès, “donde dije, digo, donde digo Diego”, zas! La Generalitat no paga, tot i que els campus s’han ficat a ful a aplicar la reforma més cara de la història de la universitat – segons la teoria del paper,  tot i que s’està fent a cost zero i sense memòries econòmiques-.

La UAB va aprovar els seus darrers pressupostos sense tenir en consideració les converses mantingudes amb la Conselleria al respecte. La Conselleria ha condicionat el pagament d’una part dels diners pactats a canvi d’accelerar l’aplicació de la reforma -fonamentalment, tramitar nous plans d’estudi, al preu que calgui com va passar a la Facultat de Lletres de la UAB-. Continua llegint

Què diu Sindicatura de Comptes sobre la UAB? La lletra petita (I)

Fa un temps van difondre el resum de premsa de la Sindicatura de Comptes sobre la UAB. Tot i les greus conclusions de l’estudi calia fer una lectura pausada de l’informe sencer.excelencia_0

Informes Sindicatura de Comptes

UPC
http://www16.gencat.net/web_Sindicatura/pdfs/10_08_ca.pdf

UB
http://www16.gencat.net/web_Sindicatura/pdfs/08_08_ca.pdf
UAB
http://www16.gencat.net/web_Sindicatura/pdfs/21_08_ca.pdf
Agregat universitats públiques catalanes
http://www16.gencat.net/web_Sindicatura/pdfs/09_07_ca.pdf

A continuació exposem breument els descobriments. Ben segur l’Equip de Govern de la UAB tindra feina el proper Claustre – el primer desde la tardor de 2007- per tal de donar respostes tant a la CGT – que ja ha fet una carta oberta a la rectora- com a Coordinadora d’Assemblees de Facultat -que ostenta 64 claustrals (d’un total de 82)-.

Tot i que la Sindicatura documenta nombroses irreguralitats com p.e. operacions de crèdit no autoritzades, no detallar els romanents, entre d’altres, les empreses que han fet les auditories internes de la UAB sempre han fet un informe favorable Gassó Auditores S.L (periode 2004) i BDO Audiberia Auditores SL (períodes 2005 i 2006).

De les 19 recomanacions que va fer la sindicatura el 2006 sobre l’exercici del 2003, dues han estat satisfetes, una parcialment i una altre (l’el·laboració de la relació de llocs de treball, la RLT) obertament insatisfactòria.  De la resta res de res. Cal esmentar que es tracta de recomanacions de l’alçada “El registre comptable i la classificació de les diferents despeses de la UAB s’han d’ajustar a la normativa establerta per la Direcció General de Pressupostos, aplicable a la Universitat”, poca broma. (es poden veure resumides en un quadre a les pp. 89-90) Continua llegint

El temps dóna la raó a les Assemblees de la UAB: Sindicatura de Comptes demana a la UAB que ajusti els pressupostos a la legalitat

diarigirona

Diari de Girona

ACTUALITZACIÓ 20/02/2008:

Reproduïm íntegrament la notícia publicada ahir per Europa Press, a més de fer un recordatori de les notícies sobre finançament relacionades amb la UAB denunciades per les Assemblees de Facultat des de fa messos. Hem de recordar que una de les reivindicacions de les tancades de la UAB era el reconeixement del dèficit acumulat, com el solventaria la UAB i que es publiquèssin les condicions signades als convenis amb empreses de caràcter filantròpic “poc fiable.

6728_0_d_6225

La llibertat d'expressió a la UAB. 4 de Març de 2008

I el que és més interessant: la reivindicació de la tancada de la Facultat de Lletres el 4 de Març de 2008 demanava al rector de la UAB, Lluís Ferrer el següent anunci :

“a) Que la greu manca de finançament públic actual impedeix a les universitats, i en aquest cas a la UAB, assolir els objectius que ha de tenir en tant que institució pública (producció i transmissió de coneixement, desenvolupament social, formació de ciutadans democràtics amb una formació de qualitat i substantiva, …)

b) Que en tant no s’articuli un sistema de finançament públic amb garanties d’equitat del sistema d’universitats públiques, i en aquest cas la UAB, aquesta universitat paralitza l’aplicació de la LOU i del RD de Graus a la UAB.

c)La elevació d’aquesta postura a la Generalitat, la Associació Catalana d’Universitats Públiques i al Govern de l’Estat espanyol i a totes les instàncies per tal de que s’obri un debat PÚBLIC i amb la participació de tots els sectors implicats amb garantíes democràtiques sobre quin i com ha de ser el futur de l’ensenyament superior.”

És d’esperar que la UAB no enviarà els Mossos a la Sindicatura de Comptes.

Recull de Premsa 17/02/2009

El PAÍS.- La Sindicatura desvela anomalías en las cuentas de la UAB

La Sindicatura de Cuentas recomienda a la UAB ajustar sus presupuestos a la legalidad

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La Sindicatura de Cuentas ha recomendado a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ajustar sus presupuestos “a la legalidad”, ya que según el último informe de la entidad correspondiente a los ejercicios 2004, 2005 y 2006, existen puntos del equilibrio presupuestario que no se ajustan a ella.

El órgano ha instado al centro a buscar las fuentes de financiación “adecuadas” y a adoptar medidas de contención del gasto para disminuir el déficit, que es de 33,57 millones, según un comunicado.

El informe acusa a la universidad de no haber pedido la autorización correspondiente a la Generalitat en la formalización de varias pólizas de crédito y en el aplazamiento de los pagos a cuenta reintegrables otorgados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. “En opinión de la Sindicatura estos aplazamientos son operaciones de endeudamiento”, apunta.

La UAB ha abonado al Personal de Administración y Servicios (PAS) funcionario varios conceptos retributivos no incluidos en el decreto regulador de la función pública. Por ello, el órgano ha advertido al centro que los funcionarios sólo pueden ser retribuidos por los conceptos establecidos en dicho decreto.

Asimismo, el informe revela que los acuerdos de la Mesa General de las universidades públicas contradicen la normativa vigente, ya que establecen un incremento salarial que no respeta lo establecido por la Ley de Presupuestos. Estos acuerdos significaron un gasto adicional de 3,57 millones de euros en 2005.

La UAB no dispone de una relación de puestos de trabajo actualizada, y en 2007 aprobó un listado de puestos de trabajo de personal docente y de PAS que, en el caso de los funcionarios, “no se ajusta totalmente al contenido exigido por la normativa”, según el informe.

Otros incumplimientos administrativos del centro son un gasto mayor en personal de lo que se había presupuestado inicialmente o una previsión de ingresos –en 2006– que incluyó casi 6 millones que no estaban “basados en expectativas razonables”.

SITUACIÓN DELICADA

La Sindicatura de Cuentas apuntó que algunas entidades participadas de forma directa o indirecta por la UAB presentan una situación financiera “delicada”, y a la que deberá hacer frente el centro en ejercicios futuros.

No obstante, en los ejercicios fiscalizados, la UAB ha conseguido cancelar el endeudamiento relacionado con los planes plurianuales de inversiones con aportación de recursos de la Generalitat de Catalunya.

En otro orden de cosas, el centro ha puesto fin a varios litigios con el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) relacionados al impuesto sobre bienes inmuebles gracias a la firma de varios acuerdos

RSS Uni Riot (Itàlia)

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Frente Estudiantil Revolucionario (Argentina)

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

BOLONYA PER A BATXILLERS

  • 155.600 visites
Octubre 2022
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Introdueix la teva adreça per rebre els nous posts per mail.

Uniu-vos a 12 seguidors